Versions

Description

Create, visualize and execute ewoks workflows in the web.

Repository

https://gitlab.esrf.fr/workflow/ewoks/ewoksweb

Project Slug

ewoksweb

Last Built

13 hours, 25 minutes ago failed

Maintainers

Home Page

https://gitlab.esrf.fr/workflow/ewoks/ewoksweb

Badge

Tags

workflows

Short URLs

ewoksweb.readthedocs.io
ewoksweb.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

main