Versions

Description

Chi phí mổ áp xe hậu môn luôn là nội dung được người bệnh quan tâm, đôi khi còn là nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định của họ. chi phí mổ áp xe thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Mức độ bệnh, phương pháp điều trị, cơ sở chữa trị, tình trạng sức khỏe… https://www.linkedin.com/pulse/sau-khi-mo-ap-xe-hau-mon-can-luu-y-dieu-gi-nguyen-thanh-phong/

Repository

https://www.linkedin.com/pulse/rua-vet-thuong-ap-xe-hau-mon-dung-cach-sau-mo-nguyen-thanh-phong

Project Slug

chi-phi-mo-ap-xe-hau-mon

Last Built

1 year, 8 months ago failed

Maintainers

Home Page

https://www.linkedin.com/pulse/chi-phi-mo-ap-xe-hau-mon-la-bao-nhieu-nguyen-thanh-phong/

Badge

Tags

mo, phi, chi, xe, hau, mon, ap

Short URLs

chi-phi-mo-ap-xe-hau-mon.readthedocs.io
chi-phi-mo-ap-xe-hau-mon.rtfd.io

Default Version

latest

'latest' Version

master